Sidebar Menu

Theo Bộ Y tế, hiện có 10.000 dịch vụ y tế trong danh mục do Bộ Y tế ban hành. Giá dịch vụ y tế sẽ được tính đúng tính đủ, theo luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. 
 
minh hoaimages777910 1 3
Minh họa
 
Bộ Y tế, Bộ Tài chính sẽ xây dựng giá dịch vụ đúng, tính đủ trong khám chữa bệnh. Hiện có 10.000 dịch vụ y tế trong danh mục kỹ thuật đang được thực hiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong nước.
Theo Bộ Y tế, hiện có 10.000 dịch vụ y tế trong danh mục do Bộ Y tế ban hành. Giá dịch vụ y tế sẽ được tính đúng tính đủ, theo luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi.
Thông tin về nguyên tắc tính giá dịch vụ mới, tại Hội nghị Giám đốc các bệnh viện khu vực phía Bắc, đại diện Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, cho biết giá dịch vụ y tế tính đúng, tính đủ bao gồm 4 yếu tố cấu thành.
Trong đó có chi phí nhân công (tiền lương, tiền công phù hợp với loại hình cung cấp dịch vụ, các khoản đóng góp theo lương và các khoản phụ cấp theo quy định); chi phí trực tiếp (chi phí thuốc, hóa chất, máu, chế phẩm máu và chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và các khoản chi phí trực tiếp khác).
Giá dịch vụ y tế cũng được tính các chi phí khấu hao thiết bị y tế, tài sản cố định; và chi phí quản lý (bao gồm chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế, tài sản cố định, chi phí bảo vệ môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn, chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, chi phí quản lý chất lượng, lãi vay (nếu có) và các chi phí khác có liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh).
Trong 4 nhóm yếu tố trên, chi phí quản lý là yếu tố cấu thành mới được thêm vào trong xây dựng giá lần này.
Đây là lần đầu tiên chi phí quản lý được đưa vào viện phí và dự kiến viện phí sẽ điều chỉnh theo hướng tăng so với hiện hành.
Cũng theo Cục Quản lý giá, việc định giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo đảm các nguyên tắc: bù đắp chi phí thực hiện khám chữa bệnh phù hợp với quy định; hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ sở khám bệnh chữa bệnh và người bệnh đồng thời rà soát các yếu tố hình thành giá để điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.
Giá dịch vụ khám chữa bệnh có 3 loại, gồm: các dịch vụ do bảo hiểm y tế thanh toán; do ngân sách nhà nước thanh toán và dịch vụ y tế không do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.
Từ 1/7/2024, các cơ sở phải thực hiện công khai thông tin về giá dịch vụ y tế tại đơn vị mình trên trang điện tử (nếu có) hoặc hình thức thích hợp và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về giá.
Cơ sở khám, chữa bệnh công lập tự quyết định giá dịch vụ khám, chữa theo yêu cầu và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ theo yêu cầu.
Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám, chữa bệnh.
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đầu tư theo phương thức đối tác công tư quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Hiện Bộ Y tế đang xây dựng danh mục giá mới của 10.000 dịch vụ y tế theo hướng tính đúng tính đủ kể trên, để xây dựng được giá này, trong tháng 3 Bộ Y tế sẽ ban hành định mức kinh tế kỹ thuật làm căn cứ tính giá.
 
Theo (Vietnam+)