Sidebar Menu

          Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình trực thuộc Sở Y tế Quảng Bình trên cơ sở hợp nhất: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Bình; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Quảng Bình; Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Bình; Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh Quảng Bình (sau khi đã tách chức năng phòng, chống bệnh mắt; Khoa Mắt, Khoa Cận Lâm sàng, Phòng Khám đa khoa, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính) và Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Nội tiết tỉnh Quảng Bình (sau khi đã tách chức năng phòng, chống bệnh nội tiết - rối loạn chuyển hóa; Khoa Nội tiết, Phòng Khám đa khoa, Khoa Cận Lâm sàng, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính).

          Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

          Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình có trụ sở đặt tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

          Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, giám sát, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

          Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và áp dụng cơ chế tự chủ, cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp luật hiện hành.

          Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

          Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình xếp hạng II.

          Thời gian chính thức hoạt động: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình chính thức hoạt động kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.